Wydawanie karty

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Kartę wędkarską wydaje się na wniosek strony, po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.

1.Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty:

  • wędkarskiej - jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, (głównie PZW)
  • łowiectwa podwodnego - jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (m.in. PTTK, LOK)

oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

2. Przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.


Wymagane dokumenty

  • Należy złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie.
  • Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).
  • Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.
  • Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.
  • Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.


Opłaty
- Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, którą należy uiścić w kasie Starostwa.
- Uwaga! od 1.01.2007r. zniesiono opłatę skarbową za złożenie wniosku o wydanie karty wędkarskiej oraz opłatę za załącznik.

Miejsce złożenia
Właściwe Starostwo dla miejsca zamieszkania zainteresowanego


Żródło www.rybobranie.pl


Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LIDER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Copyright by Powiat Legionowski.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design